fbpx

Algemene voorwaarden van de actie ‘Foto uit Spaanstalig land/gifje/emoji´s/reactie"

De actie ‘Foto uit Spaanstalig land/gifje/emoji´s/reactie” (hierna te noemen de Actie), wordt georganiseerd door Si Spaans Leren te Alkmaar.

2. De Actie is geldig van 7 oktober 12:00 uur tot en met dinsdag 3 december 23:59 uur (hierna te noemen: “Actieperiode”).

3. Eenieder die gedurende de Actieperiode reageert onder de Facebook- of Instagrampost van de Actie is deelnemer aan de Actie (hierna te noemen “Deelnemer”).

4. De met de Actie te winnen prijzen (hierna te noemen: “Prijzen”) betreft:

Eerste Prijs: een gratis online of klassikale cursus Spaans van tien (10) lessen, inclusief het boek.

Tweede Prijs: de eerste vijf (5) lessen gratis (online of klassikaal) in een cursus van tien lessen.

Per deelnemer zal maximaal 1 Prijs worden toegekend.

5. Na het verstrijken van de actieperiode zal Si Spaans Leren op onpartijdige wijze bepalen wie de prijswinnaars zijn (hierna te noemen: “Winnaar”). Dit zal gebeuren door te kijken welke Facebookpost en welke Instagrampost de meeste unieke likes heeft ontvangen. Deze Deelnemers ontvangen de Eerste Prijs. Daarna welke Facebookpost en welke Instagrampost de op een na meeste likes heeft gekregen. Deze Deelnemers ontvangen de Tweede Prijs.

Bij een gelijk aantal likes op Facebook danwel Instagram zal Si Spaans Leren door loting bepalen welke Deelnemers de Eerste Prijs en welke de Tweede Prijs krijgen toebedeeld.

6. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

7. De Winnaar wordt uiterlijk binnen één week na bekendwording persoonlijk op de hoogte gesteld middels een bericht op socialmedia. De Winnaar heeft 5 dagen de tijd om te reageren en de Prijs te accepteren. Mocht de Winnaar niet reageren binnen deze periode of de Prijs niet accepteren vervalt het recht op de Prijs en behoudt Si Spaans Leren het recht om een andere Winnaar te selecteren (onder dezelfde voorwaarden).

8. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland of België.

9. De Deelnemer dient, indien hiernaar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

10. Si Spaans Leren behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (verdenking van) fraude.

11. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Si Spaans Leren , alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

12. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. Over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.

13. De inzendingen mogen geen godslastering, scheldwoorden, grove opmerkingen, kwetsend commentaar of kwetsende afbeeldingen bevatten. Si Spaans Leren kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, inzendingen verwijderen en van deelname uitsluiten.

14. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden overdragen aan derden.

15. De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door Si Spaans Leren.

16. De Winnaar van de Prijs kan deze verzilveren via Si Spaans Leren.

17. Met het verstrekken van zijn of haar naam geeft de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming zijn of haar naam als Winnaar bekend te maken op de website en de eigen mediakanalen van Si Spaans Leren zoals, maar niet beperkt tot, de website, nieuwsbrief en/of Facebook. De Winnaar van de Prijs geeft Si Spaans Leren toestemming om zijn of haar naam te gebruiken én de door Si Spaans Leren gemaakte foto’s bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie te gebruiken. Tevens zal Deelnemer alle overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten verlenen in verband met de Actie voor zover dit in redelijkheid van hem of haar verlangd mag worden. De Winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Si Spaans Leren heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

18. Si Spaans Leren evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening. Si Spaans Leren alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

19. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan Si Spaans Leren verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Si Spaans Leren in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt worden.

20. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

21. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.

error: Content is protected !!