Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Si Spaans Leren 

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1 Tenzij anders is bepaald worden de termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Bescherming Persoonsgegevens daaraan toekent.

1.2 Persoonsgegevens: Elk gegeven dat informatie bevat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.3 Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens welke wordt of worden gebruikt voor de uitoefening van de dienstverlening van Si Spaans Leren.

1.4 Verantwoordelijke: de eigenares / directie van Si Spaans Leren.

1.5 Beheerder van persoonsgegevens: De eigenares / directie van Si Spaans Leren of een organisatie of persoon aan wie het beheer is toevertrouwd door de directie.

1.6 Gebruiker van persoonsgegevens: Si Spaans Leren, of personen of organisaties (derden) die diensten verlenen aan Si Spaans Leren en toegang hebben tot persoonsgegevens. Klanten van de Si Spaans Leren worden mondeling, via hun contract en via de website geïnformeerd over het Privacyreglement.

Artikel 2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen het domein van de administratie en publieke uitingen van Si Spaans Leren.

Artikel 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is het vastleggen van en het kunnen beschikken over gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met de opdrachtgevers overeengekomen dienstverlening.

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan in het reglement is aangegeven. Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doelstelling.

Artikel 4. Verwerkingen van persoonsgegevens

4.1 Si Spaans Leren is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement.

4.2 Si Spaans Leren is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement. De directie van Si Spaans Leren is niet aansprakelijk indien een opdrachtgever aansprakelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 5. Toegang tot de persoonsgegevens

Alleen de directie heeft volledig toegang tot de persoonsgegevens en heeft geheimhoudingsplicht.

Derden die door Si Spaans Leren zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via de contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Artikel 6. Beveiliging van de persoonsgegevens

6.1 Si Spaans Leren  gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens voldoende beveiligd en niet via publieke netwerken verspreid.

6.2 De directie is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens.

Artikel 7. Verstrekking van gegevens

7.1 Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte schriftelijke toestemming van de betrokkene (de cursist/klant) vereist.

7.2 Si Spaans Leren  kan daarnaast zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens verstrekken indien en voor zover dit voor de taakuitoefening noodzakelijk is, aan:

 Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele begeleiding van of advisering over de betrokkene

 Personen die belast zijn met de directe vakinhoudelijke begeleiding van de betrokkene

Artikel 8. Inzage van opgenomen gegevens

8.1 De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking

hebbende gegevens. Hij/zij dient daartoe een verzoek in bij de directie.

8.2 Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst daarvan voldaan.

Artikel 9. Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen gegevens

9.1 Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

9.2 Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de directie wat de aan te brengen correctie behelst.

9.3 Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de beheerder de verzoeker schriftelijk of dan wel in hoeverre aan het verzoek tot correctie of vernietiging wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.

9.4 Vernietiging blijft achterwege indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

9.5 De directie draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of vernietiging zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

9.6 In geval van vernietiging van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkene gegevens zijn vernietigd.

Artikel 10. Recht van Verzet

10.1 De betrokkene heeft recht op het laten blokkeren van persoonsgegevens voor zover deze worden gebruikt voor commerciële doeleinden om producten en diensten aan te bieden, het zogenaamde recht van verzet.

10.2 De betrokkene tekent schriftelijk het recht van verzet aan bij Si Spaans Leren. Adres voor opgave bij Si Spaans Leren staat in de uiting vermeld.

Artikel 11. Bewaartermijnen

11.1 Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de directie vast hoe lang de persoonsgegevens bewaard blijven. Tenzij anders bepaald, eindigt de bewaartermijn 10 jaar na het laatste contact met de geregistreerde.

11.2 Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens uit de verwerkingen van persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar.

11.3 Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de persoon van cliënten te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij beëindiging van de bemiddeling van cliënten ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

Artikel 12. Klachten

12.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de directie.

12.2 De directie zal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een beslissing nemen. De beslissing is met redenen omkleed. De beslissing is zodanig geformuleerd dat ten aanzien daarvan beroep op de rechter mogelijk is. De klacht wordt afgehandeld overeenkomstig het klachtenreglement.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele

looptijd van de verwerkingen van persoonsgegevens.

13.2 Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de directie.

Dit reglement is per 1 juli 2016 in werking getreden. Het reglement is bij Si Spaans Leren in te zien.

Desgewenst kan een afschrift van dit reglement worden verkregen.